Les Activitats de la Fundació estan dividides en 5 grans eixos estratègics, cadascun dels quals es concreta en diferents línies d'actuació.

PROJECTE NOVA ESCOLA PAIDEIA - MILLORA DE L'EDUCACIÓ

  • Vetllar pel finançament, conservació i actualització de les instal·lacions de l'escola Paideia o d'altres dependents de la Fundació.
  • Continuar renovant i millorant el nostre projecte educatiu i formatiu

LABORAL

  • Reforçar els programes d'inserció laboral per tal de transmetre i millorar la professionalitat de les persones amb discapacitat, promovent els compromís, la competència i l'autonomia.
  • Vetllar per la qualitat i la formació continua en els Tallers Ocupacionals.
  • Creació de noves places o recursos d'inserció laboral (C.O., C.E.T.,...)

RECERCA

  • Incentivar projectes de creixement personal (comunicació, socialització,...) que millorin les condicions de vida de les persones amb discapacitat i de llurs famílies.
  • Promoure iniciatives pedagògiques en tots els àmbits de l'itinerari educatiu.

OCI

  • Dur a terme accions de caràcter esportiu, rehabilitador o lúdic que potenciïn la seva sociabilitat i confiança personal.
  • Proposar activitats d'esbarjo en el seu entorn que els socialitzi i permeti a les famílies gaudir d'un temps de respir.

SUPORT A LES FAMÍLIES

  • Oferir un espai d'informació i d'acollida, on les famílies puguin compartir experiències i coneixements