La Fundació Paideia té com objectiu promoure la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb disminució psíquica a través de l’educació, la formació, la promoció laboral, l’ocupació, les pràctiques esportives i la integració social, així com la sensibilització de la societat i les administracions públiques.

Amb aquesta finalitat la Fundació crearà, gestionarà o prestarà tots els serveis que consideri necessaris per a contribuir a l’enriquiment personal i al benestar de les persones ateses millorant la seva qualitat de vida i la de la seves famílies

Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació hauran de ser dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos pertinents.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.