La Fundació Paideia es va inscriure el dia 3 d'agost de 2010 al Registre de Fundacions amb el número 2636.

La Fundació ha estat l'objectiu i la reivindicació de moltes famílies que al llarg dels anys han format part de Paideia d'una manera o altre i que a dia d'avui, encara continuen lligades i col·laboren amb la nostra institució.

El col·lectiu de l'Escola Paideia té més de 50 anys d'història al darrera i en tot aquest temps ha anat evolucionant en funció de les necessitats dels alumnes que ha anat acollint.

Inicialment es tractava d'alumnes amb problemes de llenguatge o altres dificultats, principalment comportamentals, que tot i ser lleus, els impedien seguir el ritme i els continguts de l'ensenyament ordinari.

Actualment, l'objectiu, que compartim les famílies i els professionals, és atendre globalment a tots aquells nens i nenes que requereixen una atenció específica degut a les seves dificultats específiques greus i permanents i aquells que, tenint dificultats que poden considerar-se més lleus degut a situacions concretes, no han pogut romandre en l'escola ordinària.

El que ens estimula a seguir, és oferir-los el màxim de serveis per tal que puguin sentir que tenen les mateixes oportunitats que tothom, tot i tutelades, quant a accedir a l'àmbit laboral, d'oci o habitatges.

Així doncs, la Fundació Paideia, va quedar constituïda amb un Patronat format, majoritariament, pels membres de la Junta de Pares del Col·legi Paideia, i és l'encarregada de donar suport als projectes ja existents i de donar impuls a altres iniciatives que es puguin dur a terme amb la finalitat d'aconseguir que les persones amb discapacitat tinguin tots els serveis que requereixin al llarg de la seva vida i que aquests siguin de qualitat i els facilitin una inclusió digna en la nostra societat.

També és la responsable de gestionar els recursos que es puguin aconseguir per aquesta finalitat.

 

Patrons de la Fundació Paideia

President: Josep Mª Matinero Garcés

Sotspresident: Francesc Pérez Rodríguez

Secretaria: Mª Teresa Aguilà Planelles

Tresorer: Juan Carlos Roca Albareda

Vocal: Joan Onna Amargant

Vocal: Isabel Madrid Estrada

Vocal: Jordi Fortuny Marcos

Vocal: Leonard Sabater Torrent

Vocal: Manel Medina Vega

Vocal: Josep Martínez González