La Fundació desenvolupa diferents activitats per cobrir les necessitats dels seus usuaris en tots els àmbits de la vida. Les iniciatives que duu a terme es poden diferenciar en tres grans blocs, centrats en el vessant educatiu i laboral, en les activitats d’oci i esport, i l’atenció a les famílies dels usuaris.

Educació i Ocupació
La Fundació és propietària del local on es troba el nou Centre Ocupacional Paideia i de l’edifici on l’Escola Especial Paideia realitza la seva activitat diària. L’entitat vetlla per la qualitat de la formació continua del Taller Ocupacional i alhora col·labora estretament amb l’Escola per mantenir el projecte educatiu del centre i organitzar altres activitats paral·leles.

Respir i Lleure
Organitzem activitats lúdiques i esportives per a infants i joves amb discapacitat amb l’objectiu que puguin compartir experiències i relacionar-se entre iguals i amb altres infants sense discapacitat. Aquestes iniciatives proporcionen a les famílies un espai de descans i de conciliació de la vida personal, laboral, familiar i social.

Atenció a les famílies
Per oferir un servei global als usuaris i també al seu entorn més proper, la Fundació va crear un espai d’atenció personalitzada a les famílies amb l’objectiu d’oferir assessorament de professionals de diferents àmbits als pares i mares de fills amb discapacitat.